Bygningens historie

Odd Fellow Bygningens historie.

Skrevet af Broder Finn Holm-Sørensen i anledning af Logens 60 års jubilæum i 1976.

Loge nr. 44 Burgundarholm Ejendom og dens Topografi 1976

Krystalgade 7, Rønne

I anledning af Odd Fellow-Logen "Burgundarholms" 60 års dag, har jeg eftersøgt og samlet de oplysninger der findes om Logens Ejendom i Krystalgade af historisk værdi.

For ca. 200 år siden fandtes kun en eneste Ejendom langs Krystalgades nordside, nemlig "Gården" der nu er kendt som Dams Hotel.

Gaden var nærmest kun et smalt Stræde, der mærkeligt nok ligesom Krystalgade i København oprindelig hed "Skidenstræde".

Ved år 1750 byggedes Ejendommen på nordhjørnet af strædet og Storegade. Dens tilliggende grund fulgte Strædets nordside helt op til Dams Gård.

Bag det lange kampestensgærde havde ejeren sin kommians- og kålhave.

Ifølge et skifte af 1758 ejedes denne langstrakte grund og ejendom af Jens Jørgensen Schou, der var avlsbruger, og da Rønne i 1760-serne fik de første matrikelnumre, blev Schous ejendom nr. 405.

Den følgende kendte ejer var Mogens Espersen Kruse, nævnt boende på 405 i Rønne Købstads Brandforsikringsprotokol af 1781.

Han overdrog ejendommen ved år 1800 til sin svigersøn, Jep Jørgen Kam, født 1779, af den kendte borslægt Kames, hvoriblandt den i opstanden 1658 medvirkende Borgmester og Bykaptain Claus Kames.

På matrikelkortet 1818 ses endnu matrik.nr. 405 som en samlet ejendom fra Storegade til Dams Gård (Hotellet) men da Jep Kam døde 1823, 44 år gammel, og hans 14 årige søn Mogens Espersen, døde den 18 november samme år, blev Gården solgt til skipper og købmand Hans Andersen Colberg, der udstykkede ejendommen og lod frasælge 3 parseller. Hovedparsellen mod Storegade, bestående af 3 længer og en Lude (halvtagsbygning) var i Colbergs tid bradforsikret for 640 rigsdaler i sølv.

Omkring 1838 solgte konsul Colberg Gården i Storegade og købte afdøde byfoged Canceliråd Pingels store gård nuværende købmand Sillehoveds ejendom på Store Torv. Af de tre af Colberg udstykkede og solgte ejendomme langs Krystalgade ejedes den nærmest Dams Hotel i 1827 af jomfru Margrethe Munch.

Senere blev denne ejendom købt til Dams Gård og nedrevet, den udgør nu en del af hotelhaven.

Den nærmest liggende hovedparsellen frastykkede parcel, (nu beboelsesejendommen til Hjorts Terakottafabrik) købtes af Capitain Ridder Wolffsen, der 1829 solgte ejendommen til Regimentschirurg Goos.

Sluttelig blev den mellemste parcel der nu ejes af Odd-Fellow Logen frastykket under matr. 405c, og solgt til malermester Christoffer Boss, som døde kun 35 år gammel i 1840. Hans enke blev gift med Christoffer Spietz søn af den bekendte Spietzske fabrikant af fajance.

Christoffer Spietz indrettede en fabrik i ejendommen i Krystalgade og opførte en 25 alen lang længe langs ejendommens østskel, hvor Logebygningen blev opført. Ved år 1860 da Rønne Købstads gamle Matrikelnumre blev forandrede fik nr. 405c det nr. 764 som senere forendredes til det nuværende 891.

Efter Christoffer Spietz hustru var død i 1875 antog de to brødre Spietz Jomfru Hansine Hansen til at styre huset og butikken, og efter brødrenes død arvede hun ejendom og forretning, i hvilken hun fortsatte i en årrække med udsalg af Spietz fajancer og andre lervarer.

Ved sin død stiftede hun det store Legat for ensomme ugifte kvinder, den anselige legatbolig Søndre Alle nr. 2.

Efter Jomfru Hansens død solgtes ejendommen til Sukkervarefabrikant Henriksen.

Denne solgte atter til Sukkervarefabrikant M. Kure, der igen solgte til Odd-Fellow Logen 1916.

Den da indrettede Logebygning blev i 1933 afløst af en større momental bygning.

Rejst på de minder og omskiftelser, den gamle ejendom har været genstand for gennem 200 år.

 

F.a.r. 14. maj 2005

Holger Pii

Webredaktør